Kontrast
Tekst

Ramowy rozkład dnia Miejskiego Przedszkola nr 25 "Bajka"

 

6:30 - 8:30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola - działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy i gry dostosowane do wieku i możliwości dzieci; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące; ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania;

8:30 - I śniadanie

9:00 – 11:30 – Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą; spacery, wycieczki; zabawy swobodne i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali; zajęcia umożliwiające realizację programów własnych i innowacji; przygotowanie do II śniadania

11:30 - II śniadanie

12:00 – 14:00 - 3-4-latki: Działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci; leżakowanie; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; przygotowanie do obiadu; 5-6-latki: Zabawy wyciszające, relaksacyjne, zabawy ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane – gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, zajęcia umożliwiające realizację programów własnych i innowacji poszerzających podstawę programową, zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; praca indywidualna; bezpłatne zajęcia dodatkowe; przygotowanie do obiadu

14:00 - Obiad

14:30 – 16:30 – Rozchodzenie się dzieci z przedszkola; zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci; gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci w sali lub na placu przedszkolnym; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, zajęcia umożliwiające realizację programów własnych i innowacji, zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; zabawy relaksacyjne, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, praca indywidualna; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w sali lub na placu przedszkolnym.

W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości, itp.). Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i zainteresowań.